Regulamin serwisu myplacimy.pl

Obowiązuje od 01.04.2022 r.
 
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://myplacimy.pl prowadzony jest przez My Płacimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000624807 i posiadającej NIP 7792443767, REGON 364769980, z kapitałem 61.250 zł opłaconym w całości (dalej: My Płacimy).
 2. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy pod numerem telefonu 71 7357000 w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00 oraz wysyłając maila na adres bok@myplacimy.pl
 3. Korzystanie z serwisu internetowego myplacimy.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
  3. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  5. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
  6. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 • DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady świadczenia usług płatniczych na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług elektronicznych na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest tym, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z My Płacimy umowę o świadczenie usług płatniczych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego

Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez My Płacimy, dostępny pod adresem https://myplacimy.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o usługach płatniczych i jej dostępności oraz zawrzeć umowę świadczenia usług płatniczych z My Płacimy.

Umowa świadczenia usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego, pomiędzy My Płacimy a Klientem.

Usługi płatnicze – usługi płatnicze świadczone na rzecz Klienta przez My Płacimy, na podstawie wpisu do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP95/2021.

Karta – karta płatnicza, którą Klient może zamówić za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wszystkie karty oferowane w serwisie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie karty są wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Ceny – wszystkie ceny podane w serwisie internetowym My Płacimy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił kartę w zamówieniu i wg cen w Tabeli opłat za pozostałe usługi płatnicze.

Treści – wszelkie pochodzące od My Płacimy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Konto – zbiór danych przechowywanych w serwisie internetowym i systemie finansowo-księgowym My Płacimy, dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów.

Zasady ochrony i przetwarzania danych i Polityka cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Dokumenty dostępne są w serwisie internetowym.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od My Płacimy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu My Płacimy. 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie umów świadczenia usług płatniczych,
  2. prowadzenie konta klienta,
  3. przesyłanie wiadomości e- mail oraz SMS,
  4. newsletter,
  5. dodawanie opinii, komentarzy i ocen,
  6. przesyłanie wiadomości e-mail, w których My Płacimy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 • PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
 1. Na wszystkie zamówione usługi płatnicze w serwisie internetowym wystawiane są faktury VAT w formie elektronicznej lub paragony w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur lub paragonów w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 21 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej.
 3. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.
 4. W wypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług płatniczych przez Klienta i po otrzymaniu zwrotu karty przez My Płacimy oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 5. W przypadku braku potwierdzenia faktury korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie faktury korygującej.
 6. Klient nie może umieszczać w serwisie internetowym ani dostarczać My Płacimy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 7. W ramach zgłoszenia przez formularz w serwisie internetowym, Klient podaje swoje imię nazwisko, email i telefon. Pozostałe dane jak: numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, nazwisko panieńskie matki, obywatelstwo i kraj urodzenia, Klient przekazuje drogą elektroniczną (mailem) na prośbę My Płacimy. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym i w późniejszej korespondencji, są zgodne z prawdą i tylko takie mogą stanowić podstawę do prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług płatniczych i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz reklamacji. Zgłoszenie przez formularz na serwisie internetowym wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 8. W chwili wysłania przez Klienta formularza zgłoszeniowego w serwisie internetowym, z Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 9. Zamieszczone w serwisie internetowym treści, w tym opisy usług płatniczych i ceny poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. W celu złożenia oferty nabycia zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych, Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się w serwisie internetowym. 
 • ZAMÓWIENIA
 1. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, My Płacimy wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że My Płacimy zamówienie otrzymała.
 2. Następnie My Płacimy weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 3. Jeżeli My Płacimy przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Uzupełnienie danych osobowych i akceptacja Regulaminu usług płatniczych jest chwilą zawarcia umowy.
 4. My Płacimy nie później niż do czasu dostawy karty, potwierdzi Klientowi drogą elektroniczną zawarcie umowy oraz jej warunki w sposób czytelny, zgodnie z art. 14 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. My Płacimy, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o cenie usług oraz wszelkich dodatkowych opłatach.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności. Płatność następuje poprzez obciążenie rachunku płatniczego karty.
 3. O terminie płatności My Płacimy informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 • DOSTAWA
 1. Przesyłka karty wraz z dodatkowymi dokumentami, jak Regulamin usług płatniczych, jest przesyłana pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.
 2. Przysyłka musi być odebrana osobiście przez Klienta w miejscu zamieszkania.
 3. Potwierdzenie odbioru osobistego przesyłki umożliwia dalsze procedowanie w zakresie świadczenia usług płatniczych, w tym aktywacji karty.  

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 8 poniżej.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim My Płacimy przyjęła jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy świadczenia usług płatniczych rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie przesyłki zawierającej nienaruszoną kopertę z kartą nieimienną.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć My Płacimy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. My Płacimy zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.
 6. My Płacimy niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku lub w formie pisemnej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli My Płacimy wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez My Płacimy utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zwrócić My Płacimy przedmiotową przesyłkę zawierającą kartę w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przesyłka nie może być używany i nosić śladów użytkowania, a także zniszczenia lub uszkodzenia opakowania producenta w stopniu uniemożliwiającym dalsze użycie karty jako nowej.
 10. W przypadku uzasadnionego i skutecznego odstąpienia od umowy My Płacimy ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy przesyłki zawierającej kartę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). My Płacimy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. My Płacimy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przesyłki zawierającej kartę, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne. 

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – TREŚCI I OPINIE
 1. Klient oświadcza, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu;
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy serwisu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 3. Klient zgadza się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 • NEWSLETTER
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informację (Newsletter) serwisu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez My Płacimy.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem 71 735 70 00.

 • NARUSZENIA
 1. My Płacimy udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez My Płacimy zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści My Płacimy podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU
 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  1. które destabilizowałyby pracę My Płacimy, utrudniałyby dostęp do serwisu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
  2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  3. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  4. podejmowanie innych działań na szkodę My Płacimy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach serwisu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta z serwisu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 • REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby My Płacimy oraz drogą telefoniczną pod numerem 71 735 70 00.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie.
 3. Zalecanym jest, aby wysłanie przesyłki ze zwracaną kartą było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu drogą elektroniczną.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt My Płacimy dostarczyć kartę wadliwą na adres siedziby My Płacimy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, My Płacimy niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia My Płacimy oświadczenia zawierającego żądania Klienta. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez My Płacimy drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 • DANE OSOBOWE
 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest My Płacimy.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług płatniczych oraz realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosowania cookies zostały opisane w Zasadach przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności).

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. My Płacimy jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji serwisu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym My Płacimy za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby My Płacimy.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi serwisu internetowego My Płacimy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą My Płacimy oraz Klienta.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego we Wrocławiu o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. My Płacimy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. My Płacimy równocześnie informuje, że wprowadza do systemu informatycznego pliki cookies, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 • OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).