Regulamin usług płatniczych

Regulamin usług płatniczych z dnia 1 kwietnia 2022 r.

My Płacimy sp. z o.o. publikuje Regulamin usług płatniczych w związku ze świadczeniem usług płatniczych jako mała instytucja płatnicza, wpisana do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Regulamin karty płatniczej

Par. 1

Definicje

 1. Akceptant – przedsiębiorca przyjmujący zapłatę za oferowane usługi lub produkty przy użyciu karty.
 2. Autoryzacja – zgoda Posiadacza na wykonanie transakcji płatniczej kartą.
 3. Bankomat – urządzenie umożliwiające m.in. dokonywanie wypłat gotówki przy użyciu karty.
 4. Bank – bank, z którym My Płacimy zawarła umowę o wydawanie i użytkowanie kart płatniczych wraz z rachunkami kart i do których zastosowanie ma również regulamin wydawania i użytkowania kart płatniczych tego banku.
 5. Wpłatomat – urządzenie umożliwiające m.in. dokonywanie wpłat gotówki przy użyciu karty.
 6. My Płacimy – My Płacimy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-381), ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624807, NIP: 7792443767, REGON: 364769980, o kapitale zakładowym w wysokości: 61.250,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), adres e-mail: bok@myplacimy.pl, tel. 71 735 7000, działająca w zakresie świadczenia usług płatniczych w tym również usług wydawania kart i wykonywania transakcji płatniczych, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, wpisana do prowadzonego przez ten organ rejestru usług płatniczych pod numerem MIP95/2021.
 7. Portal myplacimy.pl – serwis internetowy My Płacimy udostępniony pod adresem https://www.myplacimy.pl, który jest oficjalną stroną My Płacimy oraz na którym znajdują się wszystkie informacje i dokumenty związane z świadczonymi usługami płatniczymi.
 8. System kart – system Banku pozwalający Posiadaczowi na wgląd do szczegółów jego transakcji płatniczych kartą; dostęp do systemu kart wymaga rejestracji w nim i uwierzytelnienia.
 9. Wydawca – My Płacimy wydający kartę do dyspozycji Posiadacza, w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych.
 10. Saldo – stan środków pieniężnych dostępnych na rachunku karty w celu realizacji transakcji płatniczych.
 11. Dostępne środki – saldo pomniejszone o środki zablokowane w związku ze złożonymi zleceniami wykonania transakcji płatniczymi.
 12. Karta lub karta płatnicza – instrument płatniczy występujący w formie materialnej, wydawany przez My Płacimy za pośrednictwem Banku. Karta przedpłacona, wydawana i obsługiwana jest w ramach umowy o usługi płatnicze zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu kart.
 13. Kod CVV2 – kod umieszczony na karcie służący do autoryzacji transakcji na odległość.
 14. Kod 3D-Secure – jednorazowy kod służący do autoryzacji transakcji na odległość, przesyłany Posiadaczowi jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza.
 15. Limity transakcyjne – ustalone dla danej karty limity kwotowe, do wysokości których My Płacimy wydaje zgodę na dokonanie transakcji płatniczej, określone dla danego typu transakcji płatniczej, tj. limit transakcji bezgotówkowych, limit transakcji gotówkowych oraz limit transakcji na odległość.
 16. Limit transakcji bezgotówkowych – maksymalna łączna wartość dziennych płatności za pomocą terminala płatniczego (POS).
 17. Limit transakcji gotówkowych – maksymalna łączna wartość dziennych wypłat gotówki z bankomatu.
 18. Limit transakcji na odległość – maksymalna łączna wartość transakcji na odległość, w tym transakcji internetowych.
 19. Organizacja płatnicza – międzynarodowa organizacja płatnicza MasterCard Incorporated, obsługująca karty wydawane na zlecenie My Płacimy.
 20. PIN – poufny, cyfrowy kod identyfikacyjny do autoryzacji transakcji płatniczych w POS, bankomatach i wpłatomatach, transakcjach bezgotówkowych na odległość, nadany do karty.
 21. Wnioskodawca – osoba, która wnioskuje o zawarcie umowy o wydanie karty.
 22. Posiadacz/użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mieszkająca w Polsce, z którą My Płacimy zawarła umowę o wydanie o korzystanie z karty, dokonująca transakcji płatniczej w swoim imieniu i na swoją rzecz.
 23. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku karty oraz kart za pośrednictwem wiadomości SMS.
 24. Rachunek karty – rachunek płatniczy w walucie polskiej, przyporządkowany karcie Posiadacza, na którym znajdują się środki pieniężne przeznaczone na wykonanie transakcji płatniczych kartą.
 25. Regulamin kart – niniejszy regulamin określający zasady wydawania i korzystania z karty płatniczej.
 26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 27. Terminal POS – urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonywanie transakcji płatniczych kartą.
 28. Transakcja bezgotówkowa – płatność w walucie polskiej na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terenie Polski za towary lub usługi przy użyciu karty w punktach oznaczonych znakami Organizacji płatniczej.
 29. Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki przy użyciu karty w punktach oznaczonych znakami Organizacji płatniczej na terenie Polski i w walucie polskiej.
 30. Wpłata gotówkowa – wpłata gotówkowa przy użyciu karty we wpłatomacie oznaczonym znakami Organizacji płatniczej i Banku w Polsce i w walucie polskiej.
 31. Transakcja płatnicza – dokonywana przy użyciu karty i obciążająca rachunek karty:
  1. bezgotówkowa transakcja płatnicza w walucie polskiej w punktach akceptujących określone płatności kartą wydaną w ramach danej Organizacji płatniczej, w tym:
   1. na odległość, realizowanej bez fizycznego użycia karty pod warunkiem ustanowienia przez Posiadacza limitu dla transakcji na odległość,
   2. zbliżeniowej, polegającej na realizowaniu płatności poprzez zbliżenie karty do urządzeń akceptujących transakcje zbliżeniowe, wyposażonych z czytniki bezstykowe,
   3. powtarzalnej – w przypadku której pierwsza transakcja jest autoryzowana przez Posiadacza, a kolejne nie wymagają odrębnej autoryzacji (przykładowo opłaty subskrypcyjne).
  2. gotówkowa transakcja płatnicza w walucie polskie w punktach akceptujących określone płatności kartą na terenie Polski, wydaną w ramach danej Organizacji płatniczej, w tym:
   1. wypłat z bankomatu, poprzez włożenia karty do czytnika bankomatu lub przyłożenie karty do czytnika zbliżeniowego i podanie PIN,
   2. wpłat do wpłatomatu, poprzez włożenie karty do czytnika wpłatomatu i podanie PIN,
   3. usługę cashback, umożliwiającą wypłatę gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych, jeżeli dany punkt ją umożliwia
  3. Tabela opłat i prowizji – załącznik nr 1 do regulamin kart, w którym ujęte są wszystkie opłaty i zasady naliczania opłat w związku z korzystaniem z karty i świadczeniem usług.
  4. Umowa – ramowa umowa o usługi płatnicze, zawarta pomiędzy My Płacimy a Posiadaczem, regulująca świadczenie usług płatniczych (usług), zawarta na podstawie niniejszego regulaminu kart.
  5. Ustawa AML – ustawa z dnia  1  marca  2018   o przeciwdziałaniu praniu  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1115).
  6. Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z roku 2017 poz. 2003 ze zm.).
  7. Usługi płatnicze lub usługi – usługi świadczone przez My Płacimy, zgodnie z zasadami regulaminu kart oraz ustawą o usługach płatniczych, w szczególności karta i rachunek karty.
  8. Wykaz usług reprezentatywnych – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych  powiązanych z rachunkiem płatniczym.


Par. 2

Zasady zawierania Umowy

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy My Płacimy a Posiadaczem dochodzi z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. złożenie zamówienia na kartę na portalu myplacimy.pl,
  2. wyrażenia przez Wnioskodawcę woli korzystania z otrzymanej karty, wyrażonej elektronicznie w korespondencji z My Płacimy,
  3. akceptacji przez Wnioskodawcę regulaminu kart, tabeli opłat i prowizji, zasad przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności,
  4. pozytywnej weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy i oceny ryzyka, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie AML.
 2. My Płacimy ma prawo odmowy zawarcia umowy o usługi płatnicze z Wnioskodawcą bez podania przyczyny. Odmowa, bądź zgoda na zawarcie umowy o świadczenie usług zostanie przekazana Wnioskodawcy drogą elektroniczną najpóźniej 7 dni po rozmowie weryfikacyjnej. Brak odpowiedzi nie będzie oznaczać ani zawarcia umowy, ani odmowy zawarcia umowy o usługi płatnicze.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. W czasie trwania Umowy Posiadacz ma prawo w każdym czasie żądać udostępnienia mu postanowień umowy oraz informacji, o których mowa w art. 27 Ustawy o usługach płatniczych w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną.
 5. Podstawowym kanałem dystrybucji informacji pomiędzy My Płacimy a Posiadaczem jest e-mail, powiadamianie SMS, a także komunikaty w portalu myplacimy.pl i systemie kart. W sytuacjach wymagających kontaktu telefonicznego Posiadacz ma możliwość kontaktu z My Płacimy za pomocą infolinii, dostępnej w godzinach pracy, opublikowanych w portalu myplacimy.pl. Opis wymogów technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania Posiadacza w celu korzystania z portalu myplacimy.pl lub systemu kart, w tym w celu umożliwienia komunikacji między Posiadaczem a My Płacimy lub dokonywania przez Posiadacza czynności wymaganych niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa zgłoszeń zawiera regulamin portalu myplacimy.pl i odpowiednio regulamin systemu kart.
 6. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z portalu myplacimy.pl lub systemu kart, dającego dostęp do usług może wymagać w przypadkach przewidzianych przepisami prawa stosowania szczególnych procedur uwierzytelniających, w tym silnego uwierzytelnienia Posiadacza.


Par. 3

Wydanie karty

 1. Karta jest wysyłana Posiadaczowi, jako nieaktywna i niespersonalizowana, kurierem lub do paczkomatu na terenie Polski. Po dostarczeniu karty następuje proces weryfikacji Posiadacza w trakcie rejestrowanej rozmowy video, po której dokonywana jest personalizacja karty.
 2. Wydanie karty oraz oraz przekazanie danych osobowych do personalizacji karty może być dokonane w siedzibie My Płacimy, bądź w miejscu umówionym z Posiadaczem na terenie Polski, wówczas umowa o świadczenie usług płatniczych będzie zawierana z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Karta wydawana jest w formie fizycznej (plastikowej), która zawiera nazwę My Płacimy.
 4. Wydana karta jest nieaktywna. W celu skorzystania z karty, Posiadacz musi aktywować kartę w sposób określony w materiałach otrzymanych wraz z kartą lub opublikowanych na portalu myplacimy.pl.
 5. My Płacimy zastrzega sobie prawo do zablokowania nieaktywnej karty po 30 dniach od daty zamówienia.
 6. Karta wydawana jest na określony czas. Termin ważności karty wskazany jest na jej awersie. Kartą można się posługiwać do ostatniego dnia miesiąca ważności karty. Na co najmniej 15 dni przed upływem terminu ważności karty My Płacimy wysyła Posiadaczowi wznowioną kartę zastępującą kartę, której termin ważności upłynie. Wznowiona karta jest nieaktywna i musi zostać aktywowana, aby możliwe było wykonywanie nią transakcji płatniczych.
 7. My Płacimy zastrzega sobie prawo do wznowienia karty z nowym numerem, jeśli dotychczasowy typ karty nie jest dostępny już w ofercie.
 8. Posiadacz może również wyrazić sprzeciw co do wznowienia karty poprzez kontakt z infolinią My Płacimy, drogą mailową na adres bok@myplacimy.pllub listownie. W takiej sytuacji umowa wygaśnie w odniesieniu do karty, której upływa termin ważności wraz z upływem tego terminu bez żadnych kosztów ze strony Posiadacza.
 9. Karta zostanie wznowiona zgodnie z zapisami ust. 4 pod warunkiem, że:
  1. karta została aktywowana do momentu wznowienia oraz
  2. karta nie została zastrzeżona do momentu wznowienia oraz
  3. karta nie jest zablokowana w momencie wznowienia oraz
  4. Posiadacz nie zrezygnował ze wznowienia karty oraz
  5. w okresie 6 miesięcy przed datą wznowienia kartą została wykonana przynajmniej jedna transakcja płatnicza.
 10. W przypadku nieotrzymania karty Posiadacz powinien zgłosić jej brak do My Płacimy za pośrednictwem infolinii, drogą mailową lub listownie.
 11. Przed dokonaniem pierwszej transakcji zbliżeniowej lub transakcji bezgotówkowej na odległość konieczne jest wykonanie kartą przynajmniej jednej prawidłowo autoryzowanej transakcji płatniczej, realizowanej poprzez umieszczenie karty w terminalu płatniczym POS lub bankomacie.


Par. 4

Warunki korzystania z karty

 1. Karta może być używana tylko przez osobę, dla której została wydana i musi być przez nią podpisana.
 2. Do każdej karty przypisany jest kod PIN. PIN nadawany jest i może zostać zmieniony przez Posiadacza w sposób opisany w materiałach otrzymanych wraz z kartą.
 3. Posiadacz może wykorzystać kartę wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
 4. Posiadacz jest zobowiązany zapewnić na rachunku karty środki w celu pokrycia transakcji płatniczych oraz należnych opłat i prowizji. Brak wystarczających środków na rachunku karty uprawnia My Płacimy do odmowy wykonania zleconej transakcji płatniczej.
 5. Saldo rachunku karty nie może przekraczać 8.000 PLN. Przekroczenie salda 8.000 PLN może prowadzić do rozwiązania umowy i wdrożenia działań zgodnie z § 13.
 6. Dla każdej karty są określane maksymalne limity transakcyjne, do wysokości których transakcje są akceptowane.
 7. Limity transakcyjne mogą zostać zmienione przez Posiadacza poprzez infolinię My Płacimy w ramach dopuszczalnych kombinacji.


Par. 5

Zasady realizacji i rozliczania transakcji płatniczej kartą

 1. Karta umożliwia dokonywanie transakcji płatniczych kartą.
 2. Transakcja płatnicza kartą dokonywana jest w ciężar dostępnych środków na rachunku karty.
 3. W celu wykonania transakcji płatniczych kartą konieczne jest użycie karty lub danych z karty w sposób określony w regulaminie kart oraz dokonanie autoryzacji.
 4. W przypadku wykonywania transakcji płatniczej kartą Posiadacz zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość na żądanie Akceptanta.
 5. Autoryzacja może być przeprowadzona w jeden z następujących sposobów:
  1. umieszczenie karty w urządzeniu wykorzystywanym do przeprowadzenia transakcji płatniczej kartą oraz wprowadzenie kodu PIN, jeżeli jest to wymagane,
  2. zbliżenie karty do czytnika w przypadku transakcji zbliżeniowej oraz wpisanie kodu PIN, jeżeli jest to wymagane,
  3. podanie wymaganych danych dotyczących karty, w tym imienia i nazwiska Posiadacza, numeru karty, terminu jej ważności, kodu CVC2/CVV2 oraz, jeśli jest wymagany, kodu 3D-Secure otrzymanego w wiadomości SMS, a także w niektórych przypadkach podanie kodu PIN,
  4. transakcje powtarzalne mogą być autoryzowane tylko przy pierwszej transakcji płatniczej.
 6. Karta może ona być użyta w punktach oznaczonych logo Organizacji płatniczej widoczne na karcie.
 7. Posiadacz może zlecać transakcje płatnicze kartą w kwocie nieprzekraczającej łącznie z należnymi opłatami kwoty dostępnych środków i nieprzekraczającej limitów transakcyjnych obowiązujących dla poszczególnych typów transakcji płatniczych.
 8. My Płacimy realizuje transakcję gotówkową wyłącznie na podstawie zlecenia płatniczego inicjowanego kartą przez Posiadacza. My Płacimy realizuje transakcje bezgotówkowe inicjowane kartą przez Akceptanta lub za jego pośrednictwem, lub za zgodą Posiadacza.
 9. Posiadacz zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych podanych zgodnie z § 5 ust. 5 lit. c) przed dokonaniem autoryzacji.
 10. Odwołanie zlecenia płatniczego inicjowanego przez Posiadacza kartą możliwe jest do momentu jego otrzymania przez Bank. Odwołanie zlecenia płatniczego inicjowanego kartą przez Akceptanta lub za jego pośrednictwem, lub za zgodą Posiadacza nie jest możliwe po przekazaniu Akceptantowi zlecenia płatniczego bądź powyższej zgody. Posiadacz może odwołać zgodę na dokonanie kolejnych transakcji płatniczych kartą.
 11. Transakcje płatnicze kartą obciążają rachunek karty Posiadacza z datą ich dokonania. Obciążenie rachunku karty Posiadacza następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu rozliczenia transakcji płatniczej kartą przez Bank od Organizacji płatniczej. My Płacimy lub Bank może ustanowić blokadę środków na rachunku karty w kwocie wynikającej z nierozliczonych transakcji płatniczych kartą.
 12. W momencie otrzymania przez Bank od Organizacji płatniczej zapytania autoryzacyjnego, My Płacimy lub Bank może dokonać blokady środków na rachunku karty, niezbędnej do rozliczenia transakcji płatniczej kartą oraz opłat i prowizji z nią związanych na okres nie dłuższy niż 10 dni.
 13. My Płacimy stosuje wobec Posiadaczy środki bezpieczeństwa finansowego określone w przepisach Ustawy AML. My Płacimy może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania przez My Płacimy obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. My Płacimy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym również po otrzymaniu zlecenia płatniczego.
 14. Rachunek karty może być zasilony przez My Płacimy kwotą przyznanego kredytu płatniczego, którego warunki znajdują się na portalu myplacimy.pl. My Płacimy ma prawo obciążania rachunku karty kwotami wymagalnych spłat kredytu płatniczego.


Par. 6

Obowiązki informacyjne

 1. Przed zawarciem umowy, Posiadacz otrzymuje od My Płacimy w postaci regulaminu karty zestaw informacji określonych w Ustawie o usługach płatniczych w jednej z następujących form:
  1. na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Posiadacza, wskazany w procesie weryfikacji. W takim wypadku do Posiadacza niezwłocznie przekazywana jest bezzwrotna wiadomość e-mail zawierającą informacje wymagane Ustawą o usługach płatniczych przed zawarciem Umowy. Odebranie wiadomości przez Posiadacza jest traktowane na równi z zapoznaniem się z treścią jej załącznika, o czym Posiadacz jest informowany w treści wiadomości;
  2. w formie papierowej wraz z dostawą nieaktywnej i niespersonalizowanej karty.
 2. W okresie obowiązywania umowy My Płacimy udostępnia Posiadaczowi informacje o transakcjach płatniczych kartą. Informacje są udostępniane poprzez system kart, poprzez komunikaty w terminalu POS, komunikaty
  w bankomacie, wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną.
 3. Po wykonaniu transakcji płatniczej kartą My Płacimy udostępnia Użytkownikowi następujące informacje:
  1. identyfikujące transakcję płatniczą kartą i Akceptanta,
  2. wskazujące na kwotę i walutę transakcji płatniczej, którą obciążono rachunek karty;
  3. określające kwotę wszelkich opłat i prowizji pobranych w związku z transakcją płatniczą kartą,
  4. określające datę otrzymania polecenia dokonania transakcji płatniczej kartą.
 4. Potwierdzenie wykonania transakcji płatniczej kartą są udostępniane w systemie kart.
 5. Posiadacz może wymagać aby informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej, były dostarczane lub udostępniane okresowo, na trwałym nośniku, co najmniej raz w miesiącu.
 6. Na żądanie Posiadacza My Płacimy wydaje zaświadczenie o posiadanym rachunku karty w rozumieniu wykazu usług reprezentatywnych.
 7. My Płacimy przekazuje Posiadaczowi nieodpłatnie, co najmniej  raz w roku kalendarzowym, zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem karty pobranych w okresie objętym zestawieniem.
 8. W przypadku rozwiązania umowy My Płacimy przekazuje Posiadaczowi nie później niż w terminie
  2 tygodni zestawienie opłat za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania umowy.
 9. W zestawieniu opłat My Płacimy uwzględnia opłaty pobierane w związku z usługami zawartymi
  w wykazie usług reprezentatywnych.
 10. My Płacimy i Posiadacz uzgadniają sposób przekazywania zestawienia opłat. Na żądanie Posiadacza, My Płacimy przekazuje zestawienie opłat w postaci papierowej.


Par. 7

Opłaty i prowizje

 1. Z tytułu wykonania usług oraz innych czynności określonych w niniejszym regulaminie kart Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty My Płacimy opłat i prowizji w wysokości określonej w tabeli opłat i prowizji. Opłaty pobierane są z rachunku karty Posiadacza.
 2. Wysokość opłat i prowizji należnych My Płacimy z tytułu wykonania usług obliczana jest od wartości faktycznie wykonanych transakcji płatniczych kartą lub opłat stałych.
 3. Opłaty i prowizje należne pobierane są w walucie transakcji.
 4. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, że realizacja usług za pośrednictwem podmiotów trzecich (np. operatorów, pośredników) może wiązać się z opłatami i prowizjami zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez te podmioty.
 5. My Płacimy może zmienić zarówno wysokość, jak i tytuły opłat i prowizji w następujących przypadkach:
  1. zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  2. zmiany kosztów świadczenia Usług,
  3. zmiany stawek oprocentowania Narodowego Banku Polskiego,
  4. zmiany opłat naliczanych przez Bank za korzystanie z karty.
 6. My Płacimy informuje Posiadacza o proponowanych zmianach regulaminu kart nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.


Par. 8

Odmowa realizacji transakcji płatniczej kartą

 1. My Płacimy lub Bank może odmówić wykonania transakcji płatniczej kartą, jeżeli transakcja ta nie spełnia wymogów określonych w regulaminie kart, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w następujących przypadkach:
  1. gdy zaistniały uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem korzystania z karty, w tym istnieje podejrzenie nieuprawnionego korzystania z karty,
  2. gdy w treści zlecenia płatniczego występują nieprawidłowości, w tym braki, uniemożliwiające jego realizację,
  3. gdy wymagany kod PIN podany został nieprawidłowo,
  4. w przypadku transakcji na odległość – jeżeli dane karty lub kod 3D-Secure zostały podane nieprawidłowo,
  5. gdy karta jest zablokowana, zastrzeżona, nieaktywna lub nieważna,
  6. gdy dostępne środki na rachunku karty nie wystarczają na pełne rozliczenie zlecanej transakcji płatniczej kartą oraz wszystkich należnych opłat i prowizji z nią związanych,
  7. gdy wykonanie transakcji płatniczej kartą spowodowałoby przekroczenie limitów transakcyjnych,
  8. gdy obowiązek odmowy wynika z przepisów Ustawy AML,
  9. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż transakcja płatnicza kartą jest zlecana w celu naruszenia prawa, jego obejścia lub jest niezgodna z regułami uczciwego obrotu.
 2. My Płacimy może ograniczyć czasowo dostęp Posiadaczowi do rachunku karty, jeżeli będzie to wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo środków Posiadacza, a także w przypadku realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML oraz ustawą o usługach płatniczych.
 3. Usługi świadczone przez My Płacimy nie mogą być wykorzystywane do zapłaty za towary i usługi, którymi obrót nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także takie, które naruszają prawa osób trzecich. Transakcje płatnicze nie mogą być zlecane w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu.
 4. Posiadacz zobowiązuje się do niewykorzystywania karty do dokonywania transakcji płatniczych:
  1. naruszających postanowienia regulaminu kart,
  2. naruszających przepisy prawa, w celu obejścia prawa lub reguł uczciwego obrotu, w szczególności na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet lub mających związek z przedmiotowymi grami hazardowymi.
 5. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez My Płacimy odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Posiadacza przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu przy korzystaniu z Usług, My Płacimy jest uprawniona do odmowy dalszego wykonania transakcji płatniczych, zablokowania rachunku karty lub zastrzeżenia karty oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku stwierdzenia po zawarciu umowy, że dany Posiadacz jest podmiotem urządzającym nielegalnie gry hazardowe przez sieć Internet, My Płacimy jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. My Płacimy nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie transakcje płatnicze kartą, przypadki wstrzymania transakcji płatniczej kartą, blokady lub zastrzeżenia kart, blokady rachunków kart lub zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w celu realizacji postanowień Ustawy AML lub wykonania decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.


Par. 9

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialność Posiadacza karty

 1. Posiadacz zobowiązany jest do:
  1. korzystania z karty zgodnie z postanowieniami regulaminu kart i przepisami prawa,
  2. zachowania w poufności kodu PIN, nieujawniania go nikomu, nie przechowywania kodu PIN wraz z kartą, jak również do odpowiedniego zabezpieczenia kodu PIN przed utratą lub ujawnieniem,
  3. przechowywania z należytą starannością karty, kodów CVV2/CVC2 oraz nieudostępniania ich oraz danych z karty osobom trzecim w innych celach niż dokonanie transakcji płatniczej kartą,
  4. nieujawniania kodu 3D-Secure,
  5. niezwłocznego zgłaszania niezgodności transakcji płatniczych kartą wykazanych na portalu myplacimy.pl, w systemie kart lub w zestawieniu transakcji płatniczych kartą,
  6. niezwłocznego zgłaszania utraty, kradzieży, nieuprawnionego użycia lub dostępu albo uszkodzenia karty.
 2. W przypadku podłączenia karty z usługą Apple Pay lub Google Pay, Posiadacz jest zobowiązany do stałego bezpiecznego i starannego przechowywania telefonu lub innego urządzenia, na których zainstalowana jest usługa Apple Pay lub Google Pay oraz spersonalizowanych danych zabezpieczających czy kodu PIN, natomiast telefon czy inne urządzenie muszą posiadać włączoną funkcję blokady.
 3. Posiadacz nie ujawnia osobom trzecim ewentualnych dodatkowych informacji służących potwierdzeniu przez My Płacimy tożsamości Posiadacza.
 4. Posiadacz niezwłocznie zgłasza My Płacimy:
  1. utratę, kradzież, przywłaszczenie, nieprawidłowe użycie lub udostępnienie hasła portalu My Płacimy, systemu kart, hasła jednorazowego lub innych spersonalizowanych danych zabezpieczających takich jak np. danych biometrycznych, kodów CVV2/CVC2;
  2. utratę, kradzież, przywłaszczenie telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym zachowane zostały hasła lub dane służące autoryzacji karty, w systemie kart lub w portalu myplacimy.pl,
  3. uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie nieuprawnionego dostępu lub użycia karty, telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym zachowane zostały hasła lub dane służące autoryzacji karty, w portalu banku lub w portalu myplacimy.pl, kodu CVV2/CVC2.
 5. Zgłoszeń, o których mowa powyżej Posiadacz dokonuje:
  1. Telefonicznie na infolinii Banku pod numerem +48 32 357 00 12,
  2. Telefonicznie na infolinii My Płacimy pod numerem +48 71 735 7000.
 6. W sytuacji opisanej w ust. 4 powyżej Posiadacz zastrzega kartę zgodnie z postanowieniami §11.
 7. Posiadacz obowiązany jest zgłosić My Płacimy pocztą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w portalu myplacimy.pl, telefonicznie, listem lub przesyłką kurierską stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatniczej kartą oraz inne nieprawidłowości dotyczące wykonania transakcji płatniczej. Zgłoszenie takie powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 13 miesięcy w przypadku transakcji płatniczych – od dnia obciążenia rachunku karty albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana. Niezgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej w terminie skutkuje wygaśnięciem roszczeń Posiadacza wobec My Płacimy z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej.
 8. Posiadacz odpowiada za autoryzowane transakcje płatnicze. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności wymienione w ust. 8 nie obowiązuje, jeżeli szkoda powstała w wyniku tego, że Posiadacz:
  1. umożliwił dokonanie nieautoryzowanej transakcji z zamiarem oszustwa lub
  2. umyślnie lub w sposób rażąco niedbały:
   1. naruszył niniejszą umowę lub regulamin kart,
   2. naruszył swoje obowiązki ustawowe polegające na podjęciu niezbędnych środków w celu ochrony danych karty, spersonalizowanych danych zabezpieczających rachunek karty przed nieuprawnionym dostępem,
   3. naruszył swój obowiązek dokonania niezwłocznego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
  3. Posiadacz odpowiada w pełnej wysokości za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli:
   1. doprowadził do nich umyślnie lub
   2. doprowadził do transakcji płatniczej na skutek rażącego niedbalstwa, w tym, umyślnie lub w sposób rażąco niedbały:
    1. naruszył regulamin kart,
    2. naruszył swoje obowiązki ustawowe polegające na podjęciu niezbędnych środków w celu ochrony danych karty, spersonalizowanych danych zabezpieczających rachunek karty przed nieuprawnionym dostępem,
    3. naruszył swój obowiązek dokonania niezwłocznego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
   3. Po dokonaniu przez Posiadacza zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze kartą, chyba że doprowadzili do nich umyślnie.


Par. 10

Obowiązki i odpowiedzialność My Płacimy

 1. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej My Płacimy niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek karty Posiadacza lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej kartą, z wyjątkiem przypadku gdy My Płacimy ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. My Płacimy przywraca obciążony rachunek karty Posiadacza do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza kartą.
 2. Jeżeli My Płacimy, wbrew obowiązkowi zapewnienia stałej dostępności odpowiednich środków,
  o których mowa w §9 ust. 5, pozwalających Posiadaczowi na dokonanie zgłoszeń, o którym mowa w §9 ust. 4 nie zapewnia takich możliwości, Posiadacz nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że Posiadacz doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji płatniczej kartą.
 3. My Płacimy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, na podstawie art. 144-146 ustawy o usługach płatniczych, z przyczyn leżących po stronie My Płacimy.


Par. 11

Blokada i zastrzeżenie Karty

 1. My Płacimy może skontaktować się z Posiadaczem w celu potwierdzenia wykonania przez niego transakcji płatniczej kartą.
 2. Karta może zostać zablokowana lub zastrzeżona w następujących przypadkach:
  1. na żądanie Posiadacza,
  2. przez My Płacimy w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty, w tym podejrzenia dostępu do Karty przez nieuprawnione osoby,
  3. przez My Płacimy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa usług,
  4. przez My Płacimy w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 3. W przypadku zmiany dokonanej przez My Płacimy, My Płacimy poinformuje niezwłocznie Klienta o dokonanej zmianie oraz jej przyczynie, chyba że takie poinformowanie będzie nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy innych przepisów.
 4. W przypadku zablokowania karty na żądanie Posiadacza, My Płacimy odblokuje daną kartę na żądanie Posiadacza.
 5. Posiadacz zobowiązany jest zastrzec kartę w następujących przypadkach:
  1. utraty karty,
  2. kradzieży karty,
  3. przywłaszczenie karty,
  4. zatrzymania karty w bankomacie lub wpłatomacie,
  5. nieuprawnionego dostępu do karty,
  6. ujawnieniu osobie nieuprawnionej danych karty, PIN lub kod CVV2/CVC2.
 6. Zastrzeżona karta powinna zostać zniszczona i nie może być ponownie użyta.
 7. Blokady i zastrzeżenia karty Posiadacz może dokonać w następujący sposób:
  1. Telefonicznie na infolinii Banku pod numerem +48 32 357 00 12,
  2. Telefonicznie na infolinii My Płacimy pod numerem +48 71 735 7000.


Par. 12

Ochrona danych osobowych

 1. My Płacimy jest administratorem danych osobowych Posiadacza, przetwarzanych dla celów związanych z realizacją usług świadczonych na podstawie regulaminu kart i dokumentowania ich wykonania. Administrator danych decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych Posiadacza. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z działaniami niezbędnymi do wykonania umowy na podstawie niniejszego Regulaminu,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na My Płacimy na podstawie Ustawy o usługach płatniczych i Ustawy AML,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, którym jest przeciwdziałaniem oszustwom finansowym.
 2. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym zasad wykorzystywania plików cookies (tzw. „ciasteczka”), zostało opisanych w Polityce prywatności portalu myplacimy.pl.
 3. My Płacimy wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest drogą elektroniczną: bok@myplcimy.pl lub w formie tradycyjnej poprzez przesłanie pisma na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 4. Odbiorcami danych są Organizacje płatnicze, podmioty odpowiedzialne za fizyczne przygotowanie karty, podmioty odpowiedzialne za właściwą autentykację podczas realizacji transakcji, banki, odbiorcy kwoty transakcji płatniczej oraz organy państwowe uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy przepisów prawa, a także My Płacimy, odpowiedzialna za utrzymanie usługi w portalu myplacimy.pl.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług przez My Płacimy. Posiadacz ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ust. 9.
 6. My Płacimy uprawniona jest do odmowy usunięcia danych osobowych Posiadacza jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez administratora wymagane jest na podstawie przepisów prawa, a także w przypadku naruszenia przez Posiadacza przepisów prawa regulaminu kart w zakresie niezbędnym do udokumentowania, wyjaśnienia oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenie.
 7. My Płacimy w następstwie uzyskania informacji o przypadku lub przypadkach naruszenia przez Posiadacza przepisów prawa lub regulaminu kart może przetwarzać dane osobowe Posiadacza w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Posiadaczowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. W ramach dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z Ustawą AML, dane osobowe Posiadacza będą podlegały profilowaniu w celu identyfikacji ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z przywołaną wyżej ustawą. W ramach takiego profilowania pod uwagę brane są m.in.: dane dotyczące transakcji, obywatelstwo, rodzaj klienta, rodzaj stosunków gospodarczych, obszar geograficzny, a także uprzednia aktywność podwyższonego ryzyka. W wyniku takiego profilowania, identyfikuje się potencjalnie niezgodne z przedmiotowymi  przepisami  postępowanie  w  zakresie  prania  pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość odmowy realizacji transakcji. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia umowy  z Posiadaczem w przyszłości.
 10. My Płacimy powierzyła przetwarzanie danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu za przygotowanie kart.
 11. Posiadaczowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Par. 13

Rozwiązanie umowy

 1. My Płacimy ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. My Płacimy ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. podania przez Posiadacza, przy zawieraniu umowy, danych lub informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, a w szczególności posłużenia się przez Posiadacza dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi oraz nieważnymi,
  2. naruszenia przez Posiadacza postanowień regulaminu kart lub umowy, w tym stanowiących naruszenie zasad korzystania z transakcji płatniczych kartą.
 3. My Płacimy może wypowiedzieć umowę pisemnie na adres korespondencyjny lub adres email uzyskany od Posiadacza.
 4. Posiadacz ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Posiadacz może wypowiedzieć umowę w następującej formie:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu myplacimy.pl lub mailem na adres bok@myplacimy.pl,
  2. w formie pisemnej na adres siedziby My Płacimy,
  3. poprzez zastrzeżenie karty.
 5. W przypadku skorzystania przez Posiadacza z prawa do wypowiedzenia umowy, w związku z planowanymi zmianami w regulaminie kart, okres wypowiedzenia kończy się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian i do czasu upływu okresu wypowiedzenia umowy zastosowanie mają dotychczasowe przepisy regulaminu kart.
 6. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy przez My Płacimy lub Posiadacza lub odstąpienie od umowy przez Posiadacza skutkuje brakiem możliwości korzystania z karty. Wzór formularza odstąpienia od umowy określony został w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Po rozwiązaniu umowy środki pieniężne znajdujące się na rachunku karty zostaną przelane na rachunek bankowy, którego Posiadacz, ewentualnie osoba uprawniona, jest właścicielem lub współwłaścicielem oraz rachunek ten jest prowadzony przez bank lub instytucję płatniczą zarejestrowaną w Polsce. W przypadku niepodania przez Posiadacza rachunku do zwrotu środków lub wątpliwości My Płacimy co do aktualności rachunku, środki z rachunku karty zostaną przelane na rachunek My Płacimy w Banku, z którego następnie zostaną zwrócone Posiadaczowi albo osobom uprawnionym, albo złożone będą w depozycie sądowym.


Par. 14

Zmiany regulaminu kart

 1. My Płacimy zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do regulaminu kart, z ważnych przyczyn, tj. w razie zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
  1. wprowadzenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności My Płacimy w zakresie czynności związanych z umową, z których wynika dla My Płacimy obowiązek zmiany umowy,
  2. zmiany sposobu lub formy dostarczania usług świadczonych Posiadaczowi na podstawie umowy,
   w związku ze zmianami dotyczącymi systemu informatycznego My Płacimy, o ile zapewni to należyte wykonanie umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza,
  3. zmiany sposobu lub formy dostarczania usług świadczonych Posiadaczowi na podstawie umowy w związku z wdrażaniem przez My Płacimy nowego rozwiązania technicznego lub technologicznego,
   o ile zapewni to należyte wykonanie umowy oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza tytułu umowy oraz nie będzie naruszało interesu Posiadacza,
  4. w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy nadzoru finansowego
   lub organy właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów, z których wynika dla My Płacimy obowiązek zmiany Umowy,
  5. zmiany postanowień umów łączących My Płacimy z firmami zewnętrznymi mające wpływ na niniejszy regulamin kart za wyjątkiem parametrów cenowych oraz nienaruszające interesu Posiadacza.
 2. My Płacimy informuje o wprowadzanych zmianach regulaminu kart, mających wpływ na warunki korzystania z wydanych kart, nie później niż 2 miesiące przed datą ich wejścia w życie.
 3. Przekazując informacje o zmianach regulaminu kart My Płacimy wskazuje Posiadaczowi, iż brak sprzeciwu Posiadacza wobec wprowadzanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody oraz, że:
  1. Posiadacz ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,
  2. w przypadku gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa
   z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.
 4. Przekazywanie informacji o zmianach regulaminu kart następuje na zasadach określonych w § 6 ust. 1 regulaminu kart.
 5. My Płacimy może dokonać zmiany nazw handlowych usług płatniczych świadczonych na podstawie umowy. Zmiana nazwy handlowej usługi płatniczej nie stanowi zmiany umowy. My Płacimy informuje Posiadaczy o zmianie nazwy handlowej usługi płatniczej, w komunikacie zamieszczonym w portalu myplacimy.pl.


Par. 15

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacja dotycząca transakcji płatniczej kartą może być złożona:
  1. w formie pisemnej – osobiście w jednostce My Płacimy, w tym Myplacimy.pl obsługującej klientów lub korespondencyjnie za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23.11.2012. r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późń zm.),
  2. w formie ustnej – do protokołu w jednostce My Płacimy, w tym na infolinii obsługującej klientów lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na portalu myplacimy.pl w zakładce „Kontakt”,
  3. w formie elektronicznej – w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail wskazany na portalu myplacimy.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane składającego reklamację, w tym adres kontaktowy oraz w miarę możliwości:
  1. kwotę transakcji płatniczej kartą,
  2. datę utworzenia zlecenia transakcji płatniczej kartą,
  3. identyfikator transakcji płatniczej kartą (dostępny w panelu Posiadacza w portalu banku),
  4. e-mail Posiadacza w portalu myplacimy.pl,
  5. adres do korespondencji, a jeżeli Posiadacz wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamacje pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej,
  6. opis stanu faktycznego oraz podstawy zgłoszenia reklamacji.
 3. My Płacimy rozpatruje złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, termin ten może zostać wydłużony. Wydłużenie terminu następuje po powiadomieniu składającego reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz podaniu przewidywanego terminu jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego niż 35 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 4. My Płacimy powiadamia składającego reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt złożenia przez niego reklamacji w postaci papierowej na adres składającego reklamację lub – w przypadku wyboru przez składającego reklamację formy powiadomienia o odpowiedzi na reklamację na innym trwałym nośniku pocztą elektroniczną – na podany adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy Posiadacz nie będzie usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji, jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym – więcej informacji na http://rf.gov.pl/. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla My Płacimy jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl). My Płacimy informuje ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Par. 16

Postanowienia końcowe

 1. Czynności podejmowane przez Posiadacza lub My Płacimy w związku z umową, w tym odmowa wykonania transakcji płatniczej przez My Płacimy, nie mają co do zasady wpływu na stosunek prawny łączący My Płacimy z Posiadaczem lub na podstawie regulaminu kart.
 2. Umowa pomiędzy My Płacimy a Posiadaczem zawarta jest w języku polskim. Językiem stosowanym w relacjach z Posiadaczem jest język polski.
 3. Karta jest wydawana wyłącznie Posiadaczowi, który jest konsumentem i wykorzystuje kartę do celów związanych z wydatkami lub dochodami osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 4. Posiadacz może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim obejmuje ona wydanie karty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania karty na podstawie tej umowy, jeżeli nie wykonał żadnej transakcji płatniczej przy użyciu tej karty ani nie otworzył lub w jakikolwiek sposób nie naruszył koperty z kartą. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ze zdaniem poprzednim My Płacimy zwraca Posiadaczowi kwotę poniesionych opłat.
 5. Prawem właściwym dla regulaminu kart w tym prawem stanowiącym podstawę dla stosunków My Płacimy z Posiadaczem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, jest prawo polskie.
 6. My Płacimy i Posiadacz dążą do ugodowego rozwiązania sporów, które powstały w związku ze stosowaniem regulaminu kart, wykonywaniem umowy lub wykonywaniem transakcji płatniczych kartą.
 7. Spory związane z umową będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo i rzeczowo dla miejsca zamieszkania Posiadacza, a w przypadku gdy dany pozew składany jest przeciwko My Płacimy również przez sądy miejscowo i rzeczowo właściwe dla siedziby My Płacimy. W przypadku gdy Posiadacz nie jest konsumentem w związku z Umową wszelkie spory związane z Umową poddane są pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych miejscowo i rzeczowo dla siedziby My Płacimy.