Informacje o instytucji płatniczej

My Płacimy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 12, posiadająca NIP 7792443767, KRS 0000624807 i REGON 364769980, została wpisana do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jako mała instytucja płatnicza po numerem MIP95/2021.
Link do rejestru KNF

Zgodnie z zaświadczeniem Komisji Nadzoru Narodowego o wpisie małej instytucji płatniczej do Rejestru Usług Płatniczych z 12 marca 2021 r., My Płacimy sp. z o.o. świadczy następujące usługi:
1) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),
2) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
a) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego , (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych)
3) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego  – kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych),
4) wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt ustawy o usługach płatniczych).

Kolejno, powyższe usługi odnoszą się do:
1) wpłat gotówki do wpłatomatów i wypłat z bankomatów i usług „cashback” na terenie Polski za pomocą karty płatniczej,
2) dokonywanie transakcji płatniczych w terminalach POS, płatności na odległość (internetowych), transakcji powtarzalnych (subskrybcji),
3) kredyt płatniczy przyznawany przez My Płacimy na podstawie zebranych punktów w programie lojalnościowym,
4) wydanie karty płatniczej i umożliwienie korzystania z niej w okresie umowy.

Stosowane zabezpieczenia ochrony powierzonych środków

Środki Klientów, czyli Posiadaczy kart płatniczych są przechowywane wyłącznie na rachunkach kart. Każda transakcja zasileniowa (wpływ środków) i obciążeniowa jest widoczna na rachunku karty, a My Płacimy ma obowiązek udostępnienia Posiadaczowi historii transakcji na żądanie i co najmniej raz w miesiącu.

Zgodnie art. 117o. ustawy o usługach płatniczych mała instytucja płatnicza chroni środki pieniężne otrzymane od użytkowników, w tym środki otrzymane za pośrednictwem agentów lub innego dostawcy w celu wykonania transakcji płatniczych.
Przepisy art. 78 i art. 80 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 79 stosuje się odpowiednio, co oznacza, że w przypadku gdy mała instytucja płatnicza przyjmuje od użytkowników środki pieniężne na poczet wykonania transakcji płatniczych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego dostawcy, jest zobowiązana do ich ochrony z zastosowaniem następujących zasad:

  • środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, w wysokości podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania odbiorcy, nie są w żadnym momencie podczas przechowywania łączone ze środkami pieniężnymi posiadanymi przez krajową instytucję płatniczą z innego tytułu;
  • środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, które nie zostały przekazane odbiorcy lub innemu dostawcy do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków, są co najmniej w wysokości podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania odbiorcy składane na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym w banku krajowym (ING Bank Śląski SA), czyli na rachunkach płatniczych przyporządkowanych do kart.

Ponadto, zgodnie z art. 80 ustawy o usługach płatniczych:

  • w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko krajowej instytucji płatniczej środki pieniężne znajdujące się na rachunkach płatniczych oraz rachunkach, o których mowa w art. 78 ust. 1, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
  • w razie ogłoszenia upadłości krajowej instytucji płatniczej środki pieniężne znajdujące się na rachunkach płatniczych oraz rachunkach, o których mowa w art. 78 ust. 1, podlegają wyłączeniu z masy upadłości.