Działalność instytucji płatniczej

My Płacimy działa jako mała instytucja płatnicza, świadcząca usługi płatnicze.

Usługi płatnicze świadczone przez My Płacimy to:

1. Karta płatnicza
– przedpłacona karta płatnicza wydana dla Posiadacza zgodnie z regulaminem kart płatniczych,
– karta przeznaczona do realizacji transakcji płatniczych kartą na terenie Polski w walucie polskiej,
– karta, do której przyporządkowany jest rachunek płatniczy, którego saldo nie może przekraczać kwoty 8.000 PLN; przekroczenie salda uprawnia My Płacimy sp. z o.o. do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i zwrotu Posiadaczowi środków pieniężnych.

Wykaz usług reprezentatywnych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym:

– kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, zwanej dalej „ustawą”;

– prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie
z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

– sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego
w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

– wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

– obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

– wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

– wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

– wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

– obsługa telefoniczna – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

– i elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet lub aplikację mobilną, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.